Pomiary instalacji odgromowych. Metryka instalacji LPS. - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.

Pomiary odgromowe ekwipotencjalizacyjne

 • Protokół odgromowy

  Protokół odgromowy

 • Rysunek do protokołu

  Rysunek do protokołu

 • Wyniki pomiarów

  Wyniki pomiarów

 Pomiary odgromowe i ekwpipotencjalizacyjne.   Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Wystawiamy normatywne oświadczenia elektryka. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze protokoły uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. Wymóg przeprowadzania badań w budynkach jest zamocowany w RozporządzeniU Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normie PN-EN 62305. Obecnie obowiązkowi badań podlegają tylko instalacje i urządzenia mogące zagrozić bezpieczeństwu zdrowia i życia. Zatem pomiary odgromowe są obowiązkowe.

 • Realizujemy pomiary instalacji piorunochronnych, odgromowych, uziomowych.
 • Wykonujemy badania układów ekwipotencjalizacyjnych i p/przepięciowych.
 • Wystawiamy metryki dla LPS do zdania instalacji odgromowej oraz obiektu.

Badania wykonujemy w obiektach o kubaturze do 1000m3. Jednym z dopuszczonych systemów ochrony przeciwporażeniowej jest instalacja ekwipotencjalizacyjna. Jej zadaniem jest połączenie wszystkich części czynnych urządzeń w taki sposób, aby w stanie awaryjnym nie wystąpiła między nimi niebezpieczna dla życia i zdrowia różnica potencjałów. Rezystancja przewodów ochronnych R musi być mniejsza od ilorazu U0/Ia, gdzie U0 spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi a Ia prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie. Badanie rezystancji ekwipotencjalizacji wykonuje się napięciem stałym 4-24V stosując pomiar dwukierunkowy +/- prądem 200mA. Ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi zapewnia instalacja odgromowa LPS, która musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Potwierdza się to wykonując pomiary elektryczne takiej instalacji. Badana jest prądem dwukierunkowym +/-200mA ciągłość części nadziemnej i podziemnej. Rezystancja uziomów, która w normalnych warunkach i dla odpowiedniej klasy LPS musi być niższa od 10-15Ω dla gruntów podmokłych 20-30Ω dla gruntów typowych i 40-50Ω dla gruntów skalistych odpowiednio dla uziomów pionowych i poziomych oraz otokowych i fundamentowych. Wypadkowa rezystancja systemu, jeżeli nic nie wiadomo o innych instalacja podziemnych musi być mniejsza od 10Ω dla uziomów otokowych i od 7Ω dla aziomów poziomych, pionowych i mieszanych. Parametry te są zmienne w zależności od klasy LPS I, II, III, IV oraz rodzajów i rezystywności gruntów. Oględziny instalacji odgromowej wykonuje się kontrolując wymiary instalacji, które są inne dla każdej klasy odgromówki. Szczegóły ujęte są stosownych aktach normatywnych. Usługę wykonujemy na bieżąco kalibrowanymi miernikami mikroprocesorowymi generującymi automatyczny wydruk protokołów. Mierniki badane i kalibrowane są raz na 3 lata w firmie zewnętrznej. Badania obejmują pomiary rezystancji uziemień ochronnych i pomocniczych, napięć Uac warystorów przeciw-przepięciowych, rezystancji uziomów na złączach ZK, ciągłości zwodów, odprowadzeń, głównych szyn uziemiających GSU oraz otoku. Usługę wykonujemy na podstawie PN-EN 62305 zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Z prawej przykłady protokołu odgromowego. Aby powiększyć, kliknij zdjęcie. 

   

Zapewniamy  Deklaracja WE  Instrukcje i schematy   Pomoc   Gwarancja  Pb free  Uprawnienia  Hasło na e-mail


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avotechnika.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo