Pomiary elektryczne 5 letnie PV Warszawa projekt instalacji - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.

Pomiary elektryczne okresowe oraz odbiorcze

 • Terminy badań

  Terminy badań

 • Protokół oględzin

  Protokół oględzin

 • Protokół pomiarów

  Protokół pomiarów

 Pomiary ochronne, okresowe i odbiorcze.   Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Wystawiamy normatywne oświadczenia elektryka. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze protokoły uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. Wymóg przeprowadzania badań w budynkach jest zamocowany w RozporządzeniU Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w wieloarkuszowej normie PN-HD 60364. Obecnie obowiązkowi badań podlegają tylko instalacje i urządzenia mogące zagrozić bezpieczeństwu zdrowia i życia. Zatem pomiary elektryczne są obowiązkowe.

 • Wykonujemy badania ochrony przeciwpożarowej rezystancji izolacji urządzeń oraz obwodów.
 • Realizujemy pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz szybkiego wyłączania w stanie awaryjnym.
 • Wykonujemy pomiary systemów uziomowych, ekwipotencjalizacyjnych i p/przepięciowych. 

Pomiary wykonujemy w obiektach o kubaturze do 1000m3. Instalacje elektryczne niskich napięć (do 1kV) wykonuje się w systemach sieciowych TN-C, TN-S, TN-C/S, TT lub IT. Każda instalacja musi posiadać wymaganą impedancję pętli zwarcia Zs lub rezystancję uziemienia Ra, zapewniającą dla U0=230V wyłączenie sieci w stanie awaryjnym w czasie 0,4s (0,2s) lub obniżającą bezpieczne napięcie dotykowe ULw stanie awaryjnym do 50V lub 25V w warunkach zawilgocenia. Impedancja pętli zwarciowej Zs musi być mniejsza lub równa od stosunku U0/Ia, gdzie prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie Ia jest równy iloczynowi wpółczynnika charakterystyki bezpiecznika k x prąd bezpiecznika Ib, natomiast U0 jest to spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi. W instalacji musi być zachowana zgodna z normami rezystancja izolacji obwodów Riso L-N do PE i być większa od 1 MΩ lub 0,5 MΩ dla SELV i PELV. Jeżeli stosuje się ochronę PELV lub SELV muszą być zachowane odpowiednie napięcia i rezystancje izolacji transformatorów ochronnych. Jako ochronę uzupełniającą stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe, których prąd wyłączenia musi zawierać się w granicach od 0,5 do 1 x IΔ(n) przy  IΔ(n)=30mA. Wypadkowa rezystancja uziemień roboczych punktu neutralnego sieci w układzie TN nie powinna przekraczać 5Ω a poszczególnych uziomów 30Ω. W układzie TT rezystancja uziomu RA musi być mniejsza lub równa od stosunku UL/Ia lub U0/Ia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych RCD, gdzie Ia=5xIΔ(n). Dla układu IT przy pojedynczym doziemieniu iloczyn  RA x Id musi być mniejszy od 50V lub 120V dla DC. Ważnym aspektem są także obciążalność długotrwała przewodów, równomierność obciążenia, wspólczynnik jednoczesności oraz procentowy spadek napięcia ΔU(%). Usługę wykonujemy na bieżąco kalibrowanymi miernikami mikroprocesorowymi generującymi automatyczny wydruk protokołów. Mierniki badane i kalibrowane są raz na 3 lata w firmie zewnętrznej. Badania obejmują pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemień ochronnych i pomocniczych, impedancji pętli zwarciowych, szybkiego wyłączania w stanie awaryjnym oraz prądów różnicowych IΔ(n) wyłączników RCD, napięć Uac warystorów przeciw-przepięciowych, rezystancji uziomów na złączach ZK, ciągłości zwodów, odprowadzeń, głównych szyn uziemiających GSU oraz otoku. Wykonujemy także badania oscyloskopowe zakłóceń, radiową analizę widma oraz natężenia i równomierności oświetlenia. Usługę wykonujemy na podstawie PN-HD 60364-4-41 zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Z prawej przykład protokołu i zalecane terminy badań. Aby powiększyć, kliknij zdjęcie. 

   

Zapewniamy  Deklaracja WE  Instrukcje i schematy   Pomoc   Gwarancja  Pb free  Uprawnienia  Hasło na e-mail


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avotechnika.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo