Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy Warszawa - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.

Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy

  • Protokół oświetlenia

    Protokół oświetlenia

  • Izoluksy z reluxa

    Izoluksy z reluxa

 Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy.   Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Wystawiamy normatywne oświadczenia elektryka. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze protokoły uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. Wymóg przeprowadzania badań w budynkach jest zamocowany w RozporządzeniU Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w ustawie Kodeksie Pracy oraz w normie PN-EN 12464-1. Obecnie obowiązkowi badań podlegają tylko instalacje i urządzenia mogące zagrozić bezpieczeństwu zdrowia i życia. Zatem pomiary oświetlenia są obowiązkowe.

  • Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia obiektów oraz stanowisk pracy w polu zadania oraz w polu otoczenia.
  • Wykonujemy badania natężenia oświetlenia oświetlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego.
  • Sprawdzamy czas świecenia oraz poziom po upływie 1 godziny awaryjnego oświetlenia akumulatorowego.

Pomiary wykonujemy w obiektach o kubaturze do 1000m3. Instalacja oświetleniowa musi zapewnić stosowne natężenie oświetlenia E w zależności o prac wykonywanych w pomieszczeniu lub na płaszczyźnie zadania. Musi zapewniać odpowiednie parametry równomierności oświetlenia δ oraz olśnienia przykrego UGR. Ważna jest także kwestia barwy światła zastosowanych źródeł. Awaryjna instalacja oświetleniowa musi zapewnić 90% natężenia oświetlenia w stosownym czasie świecenia dla oświetlenia zapasowego. Awaryjna instalacja ewakuacyjna musi zapewnić natężenie większe od 1Lx w stosownym czasie świecenia. Stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego nie może być większy od 40:1. Lampy muszą posiadać stosowne piktogramy określające kierunek ewakuacji. Dla powyższych instalacji wykonuje się stosowne pomiary elektryczne. Każde pomieszczenie dzieli się na siatkę pomiarową, naprzykład co 1 metr. Następnie wykonuje się badanie natężenia oświetlenia w środku każdego kwadratu siatki i oblicza się natężenie średnie oraz równomierność oświetlenia. Jedno pomieszczenie wymaga zatem wykonania od kilku do kilkudziesięciu pomiarów, które rozrysowuje się na szkicu siatki pomieszczenia dołączonym do protokołu z badań. Usługę wykonujemy na bieżąco kalibrowanymi luxomierzami mikroprocesorowymi. Mierniki badane i kalibrowane są raz na 3 lata w firmie zewnętrznej. Badania obejmują pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego bezpośrednio w polu zadania oraz w polu je otaczającym. Realizujemy pomiary wszelkiego rodzaju oświetlenia uruchamianego po zaniku napięcia zasilającego pod względem jasności świecenia oraz olśnienia przykrego. Sprawdzamy czas świecenia oraz poziom awaryjnego oświetlenia akumulatorowego. Badamy natężenie oświetlenia pomieszczeń dla zdania obiektu budowlanego oraz dla inspektorów pracy. Usługę wykonujemy na podstawie PN-EN 12464-1 zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Z prawej przykłady protokołu odgromowego. Aby powiększyć, kliknij zdjęcie. 

Zapewniamy  Deklaracja WE  Instrukcje i schematy   Pomoc   Gwarancja  Pb free  Uprawnienia  Hasło na e-mail


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avotechnika.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo